Hydroxid sodný 1000 g Zväčšiť

Hydroxid sodný 1000 g

Cena bez DPH 2,78 €

Cena s DPH 3,34 €

IHNEĎ k odoslaniu

8586001700771

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Hydroxid sodný - granulový technický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí. Nie je vhodný na hliníkové potrubia. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Hydroxid sodný - granulový technický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí. Nie je vhodný na hliníkové potrubia.
Využitie:
- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle výroba umelého hodvábu, na čistenie kože
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.
Hmotnosť: 1000 g

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.

Dodržiavanie predpisov
Korozívne a žieravé látkyUpozornenie:H290 Môže byť korozívny pre kovy.H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUMŠpecifikáciaChemický vzorec: NaOHKód HS: 2815 11 00Číslo EC (EINECS): 215-185-5Molová hmotnosť: 40.00 g/molČíslo indexu EC: 011-002-00-6Číslo CAS: 1310-73-2Rozpustnosť vo vode: 1090 g/l (20°C)Teplota topenia/tavenia: 323°CHustota: 2.13 g/cm3 (20°C)Hodnota pH: 14Teplota varu: 1390 °CSkladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, v tesne uzatvorených obaloch.

30 podobných produktov v rovnakej kategórii